Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » GOPS w Krzemieniewie poszukuje pracownika na stanowisko Księgowego 
- umowa na zastępstwo (cały etat)

GOPS w Krzemieniewie poszukuje pracownika na stanowisko Księgowego 
- umowa na zastępstwo (cały etat)


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie poszukuje pracownika na stanowisko Księgowego 
- umowa na zastępstwo (cały etat)
1. Wymagania niezbędne: 
• Obywatelstwo polskie 
• Pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych 
• Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe 

• Wykształcenie: wyższe odpowiadające specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku, bądź wykształcenie średnie i conajmniej 2 – letni staż pracy na podobnym stanowisku,
• Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku pracy. 

2. Wymagania dodatkowe:
• Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, podatków
• Znajomość zagadnień z zakresu: kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, zasad prowadzenia dokumentacji kadrowej
• Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania ePłatnik, Radix Kadry+, Radix Płace+, Radix FKB

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
• Obsługa kadrowa i płacowa ośrodka
• Kompleksowe prowadzenie akt osobowych dla każdego pracownikach
• Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem: umów o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy i innych 
• Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi pod nieobecność głównej księgowej
• Sporządzanie list płac pracowników, zleceniobiorców i przekazywanie środków pieniężnych na ich konta
• Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentacji rozliczeniowej i zgłoszeniowej pracowników, zleceniobiorców oraz podopiecznych ośrodka za pośrednictwem systemu ePŁATNIK
• Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych, bieżąca współpraca z głównym księgowym
• Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – opracowywanie dokumentów w zakresie przyznawanych świadczeń
• Opracowywanie dokumentacji do projektu budżetu jednostki, w ramach powierzonych zadań
• Prowadzenie wszelkich spraw i dokumentacji w zakresie podatków, ubezpieczeń pracowniczych, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych
• Prowadzenie kasy GOPS-u ( wpłata i wypłata należności, świadczeń z pomocy społecznej, wypłacanie delegacji)
• Sporządzanie raportów kasowych
• Inne sprawy zlecone przez kierownika ośrodka

4. Warunki pracy na stanowisku:
• Praca biurowa przy komputerze
• Wymiar czasu pracy : umowa na zastępstwo, cały etat, tj. 8 godziny na dobę, tj. 40 godziny
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
• Termin rozpoczęcia pracy: od 6 maja 2024 r.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
• Życiorys ( CV)
• Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe kandydata 
• Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych 
• Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o nie toczeniu się przeciwko niemu postępowaniu karnym 
• Oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji• Uzupełniona klauzula rodo dla kandydata do pracy• Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

6. Sposób i termin składania ofert
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie, ul. Brylewska 6, w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od 8.00 – 16.00 , od wtorku do piątku od 7.00 – 15.00. 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, osobiście lub przesłać pocztą. Decyduje data stempla pocztowego.
Ostateczny termin składania dokumentów upływa dnia 19.04.2024 r. o godzinie 15.00.
Postępowanie obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy 
z wybranymi kandydatami. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu (65) 536-00-18.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty
Autor informacji: Martyna Konieczna
Informację wprowadził: Natalia Marciniak
Opublikowany dnia: 2024-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2024-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie